طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شماره تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 09120135745 - تلفن: 03133372143

دوره آموزشی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی و دولتی شامل : تبیین قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفکیک مراجع قانونگذاری و انواع نظارت بر مقررات مالی دولت، قانون محاسبات عمومی و امور مالی(دریافت ها و درآمدها، پرداخت ها، هزینه ها، پیش پرداخت و علی الحساب)، تبیین قانون برنامه و بودجه، اعتبارات خارج از شمول، قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت، تبیین قانون برگزاری مناقصات، آئین نامه اموال دولتی ،مالیات تکلیفی و قوانین برنامه بلند مدت  5ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد و با مشاغل حوزه اداری و مالی در ارتباط است.

کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی

پس از این دوره می توانید ...

  • تبیین قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران.
  • تفکیک مراجع قانونگذاری و انواع نظارت بر مقررات مالی دولت.
  • قانون محاسبات عمومی و امور مالی(دریافت ها و درآمدها، پرداخت ها، هزینه ها، پیش پرداخت و علی الحساب).
  • تبیین قانون برنامه و بودجه، اعتبارات خارج از شمول، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
  • تبیین قانون برگزاری مناقصات، آئین نامه اموال دولتی ،مالیات تکلیفی و قوانین برنامه بلند مدت 5ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید